Mở đầu

Bài này chỉ cần có ý tưởng là làm ra được. Ý tưởng là overflow int . Lúc đầu mình không có ý tưởng nên không phát hiện ra được lỗi gì cả 😭😭😭 Fail vl . Thế nên mình làm luôn một cái check list để lưu lại ý tưởng để sau này bí còn cái mà tìm.

Phân tích binary

hàm FightDragon

void __cdecl FightDragon(int choice)
{
 char time; // al
 void *name; // ST1C_4
 int res; // [esp+10h] [ebp-18h]
 _DWORD *player; // [esp+14h] [ebp-14h]
 _DWORD *monster; // [esp+18h] [ebp-10h]

 player = malloc(0x10u);
 monster = malloc(0x10u);
 time = Count++;
 if ( time & 1 )
 {
  monster[1] = 1;
  *((_BYTE *)monster + 8) = 80;        // HP
  *((_BYTE *)monster + 9) = 4;        // Life Regeneration
  monster[3] = 10;              // damage
  *monster = PrintMonsterInfo;
  puts("Mama Dragon Has Appeared!");
 }
 else
 {
  monster[1] = 0;
  *((_BYTE *)monster + 8) = 50;        // HP
  *((_BYTE *)monster + 9) = 5;        // Life Regeneration
  monster[3] = 30;              // damage 
  *monster = PrintMonsterInfo;
  puts("Baby Dragon Has Appeared!");
 }
 if ( choice == 1 )
 {
  *player = 1;
  player[1] = 42;               // HP
  player[2] = 50;               // MP
  player[3] = PrintPlayerInfo;
  res = PriestAttack((int)player, monster);
 }
 else
 {
  if ( choice != 2 )
   return;
  *player = 2;
  player[1] = 50;               // HP
  player[2] = 0;               // MP
  player[3] = PrintPlayerInfo;
  res = KnightAttack((int)player, monster);
 }
 if ( res )
 {
  puts("Well Done Hero! You Killed The Dragon!");
  puts("The World Will Remember You As:");
  name = malloc(0x10u);
  __isoc99_scanf("%16s", name);
  puts("And The Dragon You Have Defeated Was Called:");
  ((void (__cdecl *)(_DWORD *))*monster)(monster);
 }
 else
 {
  puts("\nYou Have Been Defeated!");
 }
 free(player);
}

Hàm PriestAttack

int __cdecl PriestAttack(int player, void *monster)
{
 int choice; // eax

 do
 {
  (*(void (__cdecl **)(void *))monster)(monster);
  (*(void (__cdecl **)(int))(player + 12))(player);
  choice = GetChoice();
  switch ( choice )
  {
   case 2:                  // h?i mana nhung b? con r?ng t?n công , d?ng th?i con r?ng h?i máu
    puts("Clarity! Your Mana Has Been Refreshed");
    *(_DWORD *)(player + 8) = 50;
    printf("But The Dragon Deals %d Damage To You!\n", *((_DWORD *)monster + 3));
    *(_DWORD *)(player + 4) -= *((_DWORD *)monster + 3);
    printf("And The Dragon Heals %d HP!\n", *((char *)monster + 9));
    *((_BYTE *)monster + 8) += *((_BYTE *)monster + 9);
    break;
   case 3:                  // Không b? r?ng t?n công nhung t?n 25 MP , r?ng h?i máu
    if ( *(_DWORD *)(player + 8) <= 24 )
    {
     puts("Not Enough MP!");
    }
    else
    {
     puts("HolyShield! You Are Temporarily Invincible...");
     printf("But The Dragon Heals %d HP!\n", *((char *)monster + 9));
     *((_BYTE *)monster + 8) += *((_BYTE *)monster + 9);
     *(_DWORD *)(player + 8) -= 25;
    }
    break;
   case 1:                  // t?n công r?ng gây 20 damage t?n 10 MP, r?ng t?n công l?i mình m?t máu
    if ( *(_DWORD *)(player + 8) <= 9 )
    {
     puts("Not Enough MP!");
    }
    else
    {
     printf("Holy Bolt Deals %d Damage To The Dragon!\n", 20);
     *((_BYTE *)monster + 8) -= 20;
     *(_DWORD *)(player + 8) -= 10;
     printf("But The Dragon Deals %d Damage To You!\n", *((_DWORD *)monster + 3));
     *(_DWORD *)(player + 4) -= *((_DWORD *)monster + 3);
     printf("And The Dragon Heals %d HP!\n", *((char *)monster + 9));
     *((_BYTE *)monster + 8) += *((_BYTE *)monster + 9);
    }
    break;
  }
  if ( *(_DWORD *)(player + 4) <= 0 )
  {
   free(monster);
   return 0;
  }
 }
 while ( *((_BYTE *)monster + 8) > 0 );
 free(monster);
 return 1;
}

Theo ý tưởng trên thì chúng ta sẽ dùng hàm PriestAttack để tấn công con rồng mẹ . Rồng mẹ có 80 HP , nên ta sẽ cố tràn quá 128 HP , vì HP được lưu trong BYTE nên tràn quá 128 HP thì máu sẽ thành âm. Có ý tưởng trên thì mọi chuyện ez vãi chưởng . Việc còn lại mình để các bạn .

Kết

👇 👇 👇 Mai lại try hard thêm nữa . Minnig vẫn chưa đủ .