Mở đầu

Sau khi làm quen với angr xong, mình tiếp tục hành trình làm những ví dụ được Angr liệt kê tại đây
Đây đều là những challenge ctf cũ nên rất bổ ích và thực tế. Nói là làm nhưng thực ra để tận dụng thời gian mình đọc wu và tối ưu code cũng như làm rõ những điều mình chưa hiểu rõ về angr. 😁😁😁

Table of Content

Whitehat Crypto400

Cũng khá là ngạc nhiên khi một challenge của Việt Nam được lấy ví dụ ở đây ( ̄︶ ̄))( ̄︶ ̄))( ̄︶ ̄*))Việt Nam chúng ta thật tuyệt 🤗🤗🤗
Sau khi làm những bước reverse cơ bản thì chúng ta cần chú ý những hàm sau :

Chúng ta sẽ dùng Angr để vượt qua check1.Check1 lấy tham số truyền vào là địa chỉ của argv[1] với độ dài là 8. Sau đó được copy vào vùng nhớ 0x6C4B20. Tiếp tục là một loạt các check số học khác nhau 🧐🧐🧐 Đây là một trường hợp rất thích hợp để dùng angr. Chúng ta sẽ dùng angr để tìm tất cả các input đầu vào có thể để vượt qua được check1.

Step 1 : Hook some function to speed up angr

Do đây là static binary nên angr sẽ thực thi rất chậm. Do đó chúng ta cần thay thế một số hàm mặc định trong libc bằng hàm built-in trong angr.

libc_start_addr = 0x4018B0 

p.hook(libc_start_addr, SIM_PROCEDURES['glibc']['__libc_start_main']())
p.hook(0x422690, SIM_PROCEDURES['libc']['memcpy']())
p.hook(0x408F10, SIM_PROCEDURES['libc']['puts']()) 

Cùng với đó, hàm strlen không phải là hàm của C mà mình đặt tên thế thôi 😂 Ta đã biết giá trị của hàm này nên cũng thực hiện hook nó với một hàm set giá trị trả về là 8 để tối ưu.

def set_length(state) : 
  state.regs.rax = 8 

p.hook(0x4016BE, set_length, length=5) 
p.hook(0x40168E, set_length, length=5) 

Cuối cùng, trong binary này có một hàm anti debug là sub_401438.

Mình lưu lại nó hơi sai tí 😂😂😂 Hàm này dùng ptrace để thực hiện công việc này. Chúng ta cần bypass hàm này bằng cách thay thế nó bằng một hàm không làm gì cả :)))

def do_nothing (state) : 
  pass 
p.hook(0x401438, do_nothing, length=262)  # length of target function 

Step 2 : Create Variable and Simulation

Chúng ta tiến hành tạo biến input có độ dài 8 kí tự.

arg1 = BVS('arg1', 8 * 8) 
state = p.factory.entry_state(args=["name", arg1]) 

Tham số args ở đây thể hiện cho tham số truyền vào của binary.
Thêm ràng buộc của flag là phải là kí tự in được :

for c in arg1.chop(bits=8) : 
  state.add_constraints(And(c > 33, c < 128))

Step 3 : Get all result of check1

Tiến hành explore như bình thường :

simgr = p.factory.simulation_manager(state) 
simgr.explore(find=0x4017CF)   

Do chúng ta cần liệt kê tất cả các giá trị có được của kết quả, ta cần dùng hàm eval_upto.

s = simgr.found[0] 
posible_values = [s.solver.eval_upto(arg1.get_bytes(i, 2), 256 * 256, cast_to=bytes) for i in range(0,8,2)]

Vì những ràng buộc trong check1 đều theo cặp, nên để giảm tải lượng tính toán cho Angr thì chúng ta tiến hành giải theo từng cặp biến 1 với số lượng đáp án lớn nhất cho từng cặp là 256 * 256.
Sau đó chúng ta tiến hành nhóm từng cặp lại, thu được toàn bộ câu trả lời :

possibilities = list(itertools.product(*posible_values))

Step 4 : Brute force

Do số lượng đáp án thu được từ bước ba rất nhỏ nên chúng ta có thể brute force arg1.

print('[*] brute-forcing %d possibilities' % len(possibilities))
for guess in progressbar.ProgressBar(widgets=[progressbar.Counter(), ' ', progressbar.Percentage(), ' ', progressbar.Bar(), ' ', progressbar.ETA()])(possibilities):
  guess_str = b''.join(guess)
  stdout,_ = subprocess.Popen(["./whitehat_crypto400", guess_str.decode("ascii")], stdout=subprocess.PIPE, stderr=subprocess.STDOUT).communicate()
  if b'FLAG' in stdout:
    print(stdout) 
    print(guess_str.decode("ascii"))
    break

Defcon 2017 - Magic

Defcon 2017 có một chuỗi bài liên quan tới tự động hóa trong reverse engineering. Đây là bài đầu tiên trong chuỗi series này. Và cũng thực hiện những kĩ thuật đơn giản nhất.
Chúng ta có một thư mục chứa khoảng 20 files. Thử nghĩ đến chuyện sẽ ngồi reverse hết đống này bằng IDA xem ◑﹏◐ Reverse sẽ biến thành địa ngục. :)))
Lucki là chúng ta có thể tự động hóa quá trình này. Vì các file này có kết cấu tương tự nhau.

Hàm main:

Hàm sub_DF6:

Trong sub_DF6 sẽ có những hàm có chức năng tương tự như sau :

Hàm sub_93B :

Bài này sẽ không khó nếu chỉ có một file. Chúng ta có thể tự động hóa quá trình này bằng một đoạn code angr không quá phức tạp 😁😁😁 .Chúng ta sẽ bắt đầu từ sub_DF6, thiết lập biến flag dài 46 kí tự, ghi vào bộ nhớ và truyền địa chỉ của bộ nhớ đó vào thanh ghi rdi. Điểm kết thúc là diểm vượt qua tất cả các check. Mọi công việc diễn ra như chương trình angr đơn giản.

Tuy nhiên có một số tham số chưa xác định, thay đổi theo từng binary. Chúng ta sẽ dùng angr để tự động xác định tham số này.
Chúng ta dùng công cụ analyses của angr để phân tích biểu đồ của chương trình này , liệt kê các function :

cfg = p.analyses.CFG() 
list_function = p.kb.functions.items() 

Lại để ý , hàm mục tiêu lại luôn nằm gần cuối, nên việc có bao nhiêu hàm check không quan trọng, ta chỉ cần lần từ cuối lên là tìm được :

target_function = list_function[-11][0]  # last final function 

Tiếp đến dựa theo những tính toán thủ công dựa trên số hàm và số câu lệnh của hàm sub_DF6, mình thu được thêm những mảnh ghép còn lại :

len_flag = (len(list_function) - 24) / 2  
good = target_function + len_flag * 17 + 25 

Last solution : solution.py

Ok cách này có chút thủ công nhưng cũng ra được kết quả. Mình còn định dùng unicorn để giải cơ :]] Mà phức tạp quá nên thôi. QUa bài tiếp theo của defcon ta sẽ biết cách khác để tìm được các tham số trên bằng capstone.

Defcon 2017 Sorcery

Bài này là một file khá là phức tạp. Đoạn reverse đầu tiên để tìm ra được function mà chúng ta quan tâm cũng sẽ tiêu tốn khá nhiều thời gian. Vì file này nó cấp phát một vùng nhớ, stack mới để thực thi chương trình chính thì phải. 😁😁😁 Do đang tập trung vào angr nên là mình không tập trung vào phần reverse này lắm :vv ༼ つ ◕_◕ ༽つ »»» Kinh nghiệm sẽ là tập trung vào những cái đơn giản, hàm đơn giản trước, hàm dùng nhiều hàm lạ thì để sau .Nhưng không được bỏ qua đoạn nào, vì đoạn code quan trọng có thể nằm bất kì đâu.

Như trong trường hợp này, trong hàm main sẽ gọi đến hàm sub_30fc. Trong hàm này sẽ có một chuỗi so sánh check flag :

Chúng ta sẽ dùng angr + capstone để extract ra được những giá trị khi tiến hành so sánh.
Chúng ta sẽ tiếp tục dùng phương thức analyses để explore graph của chương trình. Tuy nhiên lần này sẽ thêm giá trị auto_load_libs=False để chương trình thực hiện nhanh hơn và không có lỗi.

p = Project(s, auto_load_libs = False)  
cfg = p.analyses.CFG(show_progressbar=True) 

Lấy graph của hàm sub_30fc về để phân tích. Ta hiểu nôm na graph sẽ như sau :

Graph trong angr được biểu thị bằng các block. Mỗi block gồm nhiều câu lệnh khác nhau. Block được chia theo phép toán thay đổi luồng thực thi. Ta tiến hành sắp xếp lại các block theo thứ tự tăng dần rồi phân tích từng block :

func = cfg.functions[0x4030fc]   # get graph code of functions 0x4030fc
for block in func.blocks:   

Mỗi block là một class, chuyển về các đối tượng instructments bằng câu lệnh block.capstone.insns.
Tiếp đến, chúng ta phân tích từng câu lệnh, so sánh xem khi nào câu lệnh là phép so sánh al hoặc bl với một sô thì tách số đó cộng vào flag 😀😀😀

flag = "" 
  for block in func.blocks: 
    # get instruction start with al, cl 
    ins = [insn for insn in block.capstone.insns if insn.mnemonic == "cmp" and  # if cmp 
         insn.operands[0].type == 1  # if not register 
           and insn.operands[0].reg in (2, 10) ] # if not al or cl 
    if not ins :     
      continue 
    else : 
      c = ins[0].operands[1].imm 
      flag += chr(c) 

Xem thêm về capstone constant tại đây