Mở đầu

😀😀😀 Mình thắc mắc tại sao một mảng như windows mà rất hiếm xuất hiện trong các kì thi CTF. Phải chăng vì nó khó setup với duy trì server chăng. Thế nên phải vất vả lắm mới tìm được link một số bài CTF về windows cũ để làm 😥😥😥 Mới đầu đã nhảy thẳng vào heap mà thôi cũng kệ, writeup của nó viết khá là chi tiết. Mình sẽ implement lại, để hiểu rõ exploit trên windows là gì (●’◡’●). Mở đầu với dadadb hitcon 2019.

Initial Setup

Do exploit trên window nên mình sẽ dùng một thư viện tương tự pwntools là winpwn. Debug thì mình dùng windbg.
Một số command useful khi dùng windbg :

 • lm
 • !heap
 • !heap -a [heap address]
 • dt _HEAP
 • dt _HEAP_LIST_LOOKUP
 • dt _LFH_HEAP

Mình thiết lập windbg với 4 cửa số chính như này sẽ dễ nhìn :

Trong winpwn cũng có thể thiết lập tự động gọi windbg, đặt breakpoint các kiểu như trong pwntools. Nên việc setup debug cũng trở nên đơn giản hơn.
Lưu ý bài viết này được thực hiện trên windows 10 1903. Các version khác có thể có sự khác biệt do cách implementation của heap là khác nhau 😓

Program Structure

Đúng là binary của một giải lớn rating cao có khác. Dịch ngược chương trình cũng khó khăn hơn các bài khác rất nhiều. Để tối ưu thời gian nên mình cũng đọc writeup và nghiệm lại chương trình thì cũng hiểu được implementation của nó.😐

Follow của chương trình sẽ như sau (copy paste from writeup 😂😂😂)

 • Login

  • Read user data from “user.txt”.

  • ADD
   • Add data by key
   • It will search node in table.
   • If not found, it will create new node and insert node to the table
   • Insert into in front of linked list
   • If found it will reuse the node and allocate a new data buffer
  • VIEW
   • Read data by key
   • It will use key to search node in table
   • If found, it will write data to stdout
  • REMOVE
   • Delete data by key
   • It will use key to search node in table
   • If found, it will delete the node in table and linked
 • Logout

Mỗi node trong table là một cấu trúc có dạng :

struct node {
  char * data; 
  size_t size; 
  char key[0x41]; 
  struct node * next; 
}

Table có dạng :

Index trong table lấy từ kí tự đầu tiên của key. Nếu trùng, thêm vào trước của linked list. Thế nào là trước 🤔 Như trên hình, thứ tự add sẽ là : AC -> A.

Vulnerablility

Khi dùng lại một key, nó sẽ free vùng data của node hiện tại và cấp phát một vùng nhớ mới, tuy nhiên nó lại vẫn đọc số byte lấy từ size cũ. Cho nên chúng ta có lỗi heap overflow.

Arbitrary reading

Do chương trình thực hiện private heap, cho nên các chunk được cấp phát sẽ liên tiếp nhau trên bộ nhớ như trên glibc bên linux 😶😶😶

Bằng lệnh !heap -a [heap address] chúng ta có thể quan sát các chunk được cấp phát như nào :

Chunk 0x70 là vùng nhớ cấp phát cho node struct. Chunk 0xa0 là vùng nhớ cấp phát cho node->data. Nó liên tiếp nhau trên heap, vì vậy dựa vào lỗi overflow như trên ta có thể dễ dàng overwrite được con trỏ node->pdata, từ đó dùng chức năng view để leak thực hiện đọc tùy ý.

Tuy nhiên, với default heap, các chunk được cấp phát sẽ không liên tục trên vùng nhớ heap. Việc này gây khó khăn cho tràn và chúng ta không thể ghi một các chính xác vào địa chỉ của node->pdata. Có một cách attack nhắm vào LFH có thể xử lí trong trường hợp này.

Khi một chunk được cấp phát khi enable LFH, nó sẽ trả về giá trị random chọn từ một vùng nhớ chỉ định.

Mỗi vùng nhớ đó tương ứng với từng size và có số lượng tối đa các block trong vùng nhớ đó. Giả sử một vùng nhớ size 0x60 có số block tối đa được cấp phát là 7. Nếu ta cấp phát 6 block. Block cuối cùng dù cho nó có thực hiện random nhưng chỉ còn 1 block chưa sử dụng nên nó sẽ luôn luôn trả về giá trị tại đó.

malloc(A)  <-- return ptr 
free(A
malloc(A)  <-- return ptr 

Các bước thực hiện để leak sẽ như sau :

 • enable LFH
 • fill all userblock
 • free 1 node
 • add(key, 0x60, ‘a’ * 0x70 + p64(addr))

Chúng ta có thể enable LFH bằng cách malloc 18 lần liên tiếp. Với node thì LFH sẽ được enable cho 2 chunk size là 0x70 - node malloc0x90 - data malloc.

Sau khi chúng ta fill all userblock thì 2 userblock của 2 chunk size trên cũng đầy. Khi free 1 node, thì sẽ để lại một lỗ trên userblock. Như vậy, nếu ta thực hiện add key mới với data có size là 0x60, nó sẽ được cấp phát vào đúng cái lỗ đó trong userblock của size 0x70. Chunk kế tiếp của nó cũng là 1 node khác. Như vậy, có thể tràn 0x70 bytes sẽ tới node->pdata mà chúng ta cần ghi đè.

Debug

Theo dõi LFH_HEAP có vẻ khó khăn hơn, vì nó không được liệt kê bởi lệnh !heap. Tuy nhiên, nếu hiểu được sao mà windows quản lí bọn LFH này thì cũng phải là không thể, chỉ là hơi lâu chút thôi.

Sơ đồ mô tả cách quản lí LFH của windows :

Đọc cấu trúc _HEAP của vùng heap đang xét bằng lệnh dt nt!_HEAP [heap address], ta thu được địa chỉ của Front End Heap tại _HEAP + 0x198.
TIếp tục xem xét cấu trúc _LFH_HEAP, ta thu được :

Trong cấu trúc này, cần lưu ý :

 • Buckets : cho chúng ta biết index từ size
 • SegmentInfoArrays : lưu thông tin về từng subsegment tương ứng với từng size.

Kích đúp vào phần SegmentInfoArrays, chúng ta thu được kết quả :

Ta thấy chỉ có array [6] và [9] là có subsegment. Vì nó tương ứng LFH của size 0x70 và 0xa0.
Lần theo SegmentInfoArrays[6], chúng ta sẽ thu được thông tin về userblock này :

BusyBitmap=0xffffffffffff7fffActiveSubsegment->AggregateExchg->Depth cũng bằng 0x1, suy ra chỉ còn đúng 1 block còn khả dụng. Đúng như mục tiêu attack của chúng ta 😁😁😁

Leak what ?

Leak trên windows cũng là cả một nghệ thuật. Trên Linux, khi có một lỗi đọc tùy ý, chỉ cần đọc bảng GOT là có thể recovery được libc base. Nhưng trên windows, mọi chuyện sẽ khó khăn hơn nhiều 🙃🙃🙃

ntdll address

Do các hàm trong ntdll không được gọi trực tiếp nên không thể leak được địa chỉ của thư viện này bằng cách đọc IAT.

Đọc địa chỉ ntdll tại _HEAP->lock.
Cấu trúc _HEAP không có thuộc tính lock. Nó kiểu như một cái extended của cấu trúc _HEAP vậy. Nằm ngay cuối cùng của _HEAP.

lock = readmem(heap+0x2c0)

PEB address

Đọc địa chỉ PEB từ ntdll 🙄🙄🙄
I don’t know how and why but it ‘s there.
Địa chỉ PEB được lưu cố định trên tại vùng bss của ntdll. Tùy từng phiên bản mà nó nằm tại những vị trí khác nhau.Với phiên bản ntdll trên máy mình thì nó nằm tại offset 0x165348.

Nó xấp xỉ nhau :v tìm xung quanh cái offset này là ra. Hope so 🤣🤣🤣

Binary Base Address

immol = pebldr + 0x20
ldrdata = readmem(immol)
bin_entry = readmem(ldrdata + 0x20)

Tìm địa chỉ pebldr như sau :

Kernel32 address

Đọc IAT table để lấy địa chỉ một hàm trong thư viện này rồi trừ đi offset.

iat = bin_base + 0x3000
readfile = readmem(iat)
kernel32 = readfile - readfile_offset 

Stack address

Đọc từ TEB.

teb = peb + 0x1000 
stack = readmem(teb + 0x10) 
cookie = readmem(bin_base + 0x5008)

Arbitrary write

Dựa vào lỗi heap overflow, chúng ta sẽ ghi đè lên Flink, Blink làm hỏng double linked list dẫn tới malloc tới một vùng chỉ định.

Step 1 : Chuẩn bị chunk A để ghi đè.

Chunk A sẽ được dùng để ghi đè + leak thông tin từ chunk B.

Step 2 : Chuẩn bị 4 chunk liên tiếp có cùng size.

Chỉ cần chunk B và chunk D có cùng size là được. Chunk C, E làm nhiệm vụ ngăn cách giữa chunk B, D và top chunk để tránh nó bị gộp lại thành 1 thôi 😀

Step 3 : Free D -> B

Khi free theo thứ tự này, Chunk B sẽ được đặt vào ListHint[0x10]. Khi thực hiện malloc(0xf0) thì nó sẽ lấy chunk từ ListHint[0x10], lần theo linked list để biết chunk nào cùng size rồi update ListHint[0x10] trong linked list đó.

Do vậy, nếu ta ghi đè Flink, Blink của B thành địa chỉ chỉ định, thì sau khi malloc 1 lần, ListHint[0x10] sẽ được update thành địa chỉ chỉ định. 🍺🍺🍺 Bùm trong lần malloc tiếp theo nó sẽ malloc tới vùng nhớ chỉ định.

Step 4 : Ghi đè linked list

Chuẩn bị 2 fake chunk có cùng size. Size này được thể hiện trong header của chunk. Để cho đơn giản, chúng ta chỉ cần lấy header của B thay vào là xong (* ̄3 ̄)╭

Cần ghi đè linked list sao cho không làm hỏng double linked list. Cho nên cần tới 2 fakechunk cho điều này.

Chunk thứ hai, FD có thể là bất kì giá trị nào không ảnh hưởng, vì khi unlink B ra khỏi linked list thì nó không check tới đoạn này.

Sau khi malloc 1 lần, ListHint[0x10] = Target .

Trong bài này, chúng ta sẽ thực hiện ghi đè lên BSS với hai fake chunk là usernamepassword. Chúng ta có thể place fakechunk sau username thật ngăn cách bằng \x00 vì hàm compare chỉ duyệt tới \x00 nên ta vẫn có thể login success.

Step 5 : Ghi đè File pointer

Sau khi malloc được lên bss, chúng ta sẽ dùng nó để ghi đè File. File = fopen("user.txt", 'r').

Make file structure great again.

Khi ghi đè file struct, ta có thể dùng hàm fread để ghi đè lên địa chỉ tùy ý.

cnt = 0
_ptr = 0
_base = ret         # <-- địa chỉ ghi đè 
flag = 0x2080
fd = 0           # <-- đọc từ stdin 
bufsize = 0x100+0x10    # <-- kích thước 
fakefp = p64(_ptr) + p64(_base) + p32(cnt) + p32(flag) + p32(fd) + p32(0) + p64(bufsize) +p64(0)
fakefp += p64(0xffffffffffffffff) + p32(0xffffffff) + p32(0) + p64(0)*2
fakefp_address = password + 0x20
add("GGGG", 0xf0, 'a' * 0x10 + p64(fakefp_address) + p64(0) + fakefp) 

Bài này sẽ không đi sâu vào File struct :v Có thể tham khảo thêm slide của Angel Boy để hiểu thêm về vấn đề này.

ROP

Do chương trình không cho gọi subprocess nên chúng ta có thể gọi VirtualProtect từ kernel32 để thay đổi quyền thực thi của một vùng nhớ.

# change mem-> mem + size to R|W|X 
VirtualProtect(mem, size, 0x40, valid_address) 

Do ta có thể leak tất cả địa chỉ nên thực hiện gọi hàm VirtuaProtect khá dễ dàng.

Tìm gadget pop bằng trang ropshell.com. Tìm bằng gadget của Linux nó không ra hết gadget :v

Final rop như này :

pop_rdx_rcx_r8_r9_r10_r11 = ntdll + 0x8c430
buf = bin_base + 0x5800
rop = ''
rop += p64(pop_rdx_rcx_r8_r9_r10_r11) 
rop += p64(0x1000) + p64(shellcode_addr) + p64(0x40) + p64(shellcode_addr - 8) + p64(0) * 2
rop += p64(virtual_protect)
rop += p64(shellcode_addr)

Shellcode có thể đặt tại heap và leak địa chỉ từ các bước trước.

Thành quả :

😍😍😍 Popup calculator.

Exploit in windows is fucking hard *( ̄皿 ̄)/#_