Tham khảo : https://github.com/corkami/collisions

H(A) = H(B) 
-> H(A || C) = H(B || C)

Identical prefix with junk suffix

Ví dụ có một đoạn message M, fastcoll sẽ tìm ra 2 suffix s1, s2 sao cho :

MD5(M || s1) = MD5(M || s2) 

fastcoll

Hướng dẫn sử dụng :

 • Clone cái trang kia
 • make
 • ./fastcoll prefix.txt

Sau đó nó sẽ gen ra cho mình hai file md5_data1md5_data2 có cùng mã hash.

[Unicoll]

Cái này khi có một đoạn message M mà nó trong blacklist thì ta có thể sử dụng để tạo ra một đoạn message M' || junk có cùng hash với 1 đoạn message chứa M.

Script để dùng là cái scripts/poc_no.sh trong repo hashclash.

Cách sử dụng :

../scripts/poc_no.sh prefix.txt

Lưu ý để công cụ thực hiện nhanh hơn thì prefix nên có độ dài là 68 bytes. Còn không thì khuyên là nên dùng vps, đừng dùng máy ảo :v Mình dùng máy ảo cùng 1 script mà chạy 3 tiếng chưa xong, lên vps chạy 15p xong :) Magic gì đây :))

Ví dụ với prefix sp3akfr1end4nd3nt3r\x00, ta sẽ thu được 2 hash collsion như sau :

colab@a17d4fd35b46:~/hashclash/tmp$ xxd collision1.bin 
00000000: 7370 3361 6b66 7231 656e 6434 6e64 336e sp3akfr1end4nd3n
00000010: 7433 7200 0902 7cb9 4bac e7d4 9e80 21a6 t3r...|.K.....!.
00000020: 52fa a10d 5bc0 2a95 d551 85c1 754b 8f20 R...[.*..Q..uK. 
00000030: b59e cb08 3852 8184 77f6 d514 282c d3fa ....8R..w...(,..
00000040: 1fe1 8850 51a8 4d3e eafb 2389 008a f526 ...PQ.M>..#....&
00000050: bd1a 578d a5a6 c16d 904c fc9a b4fe 9c97 ..W....m.L......
00000060: 1ca1 c774 5354 f63a 1b0f cf9e 656a ec96 ...tST.:....ej..
00000070: 6da0 06dc ac54 4319 a3ee 4715 073b 5351 m....TC...G..;SQ
colab@a17d4fd35b46:~/hashclash/tmp$ xxd collision2.bin 
00000000: 7370 3361 6b66 7231 656f 6434 6e64 336e sp3akfr1eod4nd3n
00000010: 7433 7200 0902 7cb9 4bac e7d4 9e80 21a6 t3r...|.K.....!.
00000020: 52fa a10d 5bc0 2a95 d551 85c1 754b 8f20 R...[.*..Q..uK. 
00000030: b59e cb08 3852 8184 77f6 d514 282c d3fa ....8R..w...(,..
00000040: 1fe1 8850 51a8 4d3e eafa 2389 008a f526 ...PQ.M>..#....&
00000050: bd1a 578d a5a6 c16d 904c fc9a b4fe 9c97 ..W....m.L......
00000060: 1ca1 c774 5354 f63a 1b0f cf9e 656a ec96 ...tST.:....ej..
00000070: 6da0 06dc ac54 4319 a3ee 4715 073b 5351 m....TC...G..;SQ
colab@a17d4fd35b46:~/hashclash/tmp$ md5sum collision*
8b7085199865a95104524f340012c956 collision1.bin
8b7085199865a95104524f340012c956 collision2.bin

Hashclash

Choosen prefix hash attack :))

Tức là ta có hai cái message là yes, no. Ta muốn padding nó thành yes || s1no || s2 để nó có cùng md5 :))

Thì sẽ dùng scripts/cpc.sh trong hashclash.