This is Some script I collect for ctf challenges. Somes math problems and type attack are include too. Some of them are include ctf challenge for practice.

Solve polynomial equation modules p^k

Hennsel lift là lựa chọn tốt nhất đề giải các phương trình đồng dư có mod là p^k.

Hennsel lift

Cách dùng :

f = Polynomial(coeffs )
res = Hensel(f, p, k, coeffs) 

Find hash collision

here

Factors tools

Discrete Logarithm problem (DLP)

Có thể dùng tool online. đây
Hoặc xem Docs mình viết. đây

Căn bậc hai module n

Giả sử có a = b^2 (mod n) . Tìm b.
script

Some repository