Tổng hợp những lỗi phổ biến để khi nào còn check cho dễ . Học đến đâu note lại đến đó. Do học còn ít nên note lại ít vcl 🌝🌝🌝

✔️ Stack

🌌 Overflow Return address
🌌 Overflow EBP
🌌 Overflow number
🌌 ROP
🌌 One_gadget
🌌 Overwrite Init, fini, GOT
🌌 ShellCode
🌌 SROP
🌌 Reuse stack
🌌 Off-by-one

✔️ Heap

🌌 malloc chunk
🌌 Use after free
🌌 Overlap Chunks
🌌 Fastbin dup into stack
🌌 House of spirit

Note

✔️ Format strings

🌌 Read, Write arbitrary