Tham khảo : heap exploitation

Allocated chunk

  chunk-> +-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+
      |       Size of previous chunk, if unallocated (P clear) |
      +-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+
      |       Size of chunk, in bytes           |A|M|P|
   mem-> +-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+
      |       User data starts here...             .
      .                                .
      .       (malloc_usable_size() bytes)           .
      .                                |
nextchunk-> +-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+
      |       (size of chunk, but used for application data)  |
      +-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+
      |       Size of next chunk, in bytes        |A|0|1|
      +-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+

Khi allocated nó sẽ có dạng như trên :

 • size
 • user data

Sau khi malloc thì hàm malloc trả về giá trị địa chỉ của phần user data.

Free chunk

  chunk-> +-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+
      |       Size of previous chunk, if unallocated (P clear) |
      +-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+
  `head:' |       Size of chunk, in bytes           |A|0|P|
   mem-> +-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+
      |       Forward pointer to next chunk in list       |
      +-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+
      |       Back pointer to previous chunk in list      |
      +-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+
      |       Unused space (may be 0 bytes long)        .
      .                                .
      .                                |
nextchunk-> +-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+
  `foot:' |       Size of chunk, in bytes              |
      +-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+
      |       Size of next chunk, in bytes        |A|0|0|
      +-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+ 

Nó sẽ thay thế phần đầu tiên của user data thành các con trỏ : FD, BK để hình thành các linked list các chunk bị free.
FD,BK trỏ từ phần Size trở đi chứ không phải phần user data.
Đối với fastbin thì chỉ hính thành single linked list. Tức là chỉ sử dụng con trỏ FD.
Note : P - previous bit in use = 0 có nghĩa là chunk phía trước đã bị free .