Mở đầu

Bài này không đơn thuần là pwn thông thường chỉ sử dụng các câu lệnh của C mà nó liên quan tới các câu lệnh của Linux kết hợp để gây lỗi cho chương trình. Bài này mình tham khảo ở đây. Có sử dụng hàm ulimit để thực hiện mục đích của mình.

Source Code

Không giống các bài mình hay làm thì bài này nó cho mình ssh đến server của nó . 😓😓😓 Có một điều khó chịu là mình không có binary để đọc cũng như việc debug rất khó khi không có GDB-pwndbg mình hay dùng. Đồng thời việc viết exploit cũng khó hơn.

#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <string.h>
#include <fcntl.h>

int main(int argc, char* argv[]){    
	  char fname[128];
    unsigned long long otp[2];

    if(argc!=2){
        printf("usage : ./otp [passcode]\n");
        return 0;
    }

    int fd = open("/dev/urandom", O_RDONLY);
    if(fd==-1) exit(-1);

    if(read(fd, otp, 16)!=16) exit(-1);
    close(fd);

    sprintf(fname, "/tmp/%llu", otp[0]);
    FILE* fp = fopen(fname, "w");
    if(fp==NULL){ exit(-1); }
    fwrite(&otp[1], 8, 1, fp);
    fclose(fp);

    printf("OTP generated.\n");

    unsigned long long passcode=0;
    FILE* fp2 = fopen(fname, "r");
    if(fp2==NULL){ exit(-1); }
    fread(&passcode, 8, 1, fp2);
    fclose(fp2);

    if(strtoul(argv[1], 0, 16) == passcode){
        printf("Congratz!\n");
        system("/bin/cat flag");
    }
    else{
        printf("OTP mismatch\n");
    }

    unlink(fname);
    return 0;
}

Đoạn code trên thực hiện các nhiệm vụ sau :

 • Đọc hai số random vào lưu trong biến otp
 • Tạo một file /tmp/random1 , ghi vào file đó giá trị random2 .
 • Đọc file random vừa tạo rồi lưu giá trị vào passcode .
 • So sánh giá trị passcode vs argv[1] , nếu bằng nhau thì in ra flag.
  Với code như trên thì ta thấy không hề có lỗi gì cả 👌👌👌
  ❓ Vậy làm sao để exploit được ?

Ý tưởng

Chúng ta bằng cách nào đó làm thất bại việc đọc fread(&passcode, 8, 1, fp2); , như vậy passcode = 0 và do đó chúng ta có thể có flag.
👉 Dùng ulimit -f 0 .

Kết

Qua bài này học thêm được khi exploit còn quan tâm đến các hàm trong linux tác động như nào tới chương trình đang chạy nữa. Về cái này thì làm dần để tích kinh nghiệm thôi .