This is CryptoGraphy forum

🐣🐣🐣 CRYPTOPAL

Cryptopal là một nơi đủ tốt để bắt đầu. Nó cho bạn khá nhiều kiến thức trên các mảng căn bản của cryptography.
Mình cũng bắt đầu từ đây và có lưu lại code trên Github.

👻👻👻 Documentations

Some Documentations I wrote for script k1dd13 w0rk.

Feel free to contact me !! 🚩 🚩 🚩