set up server pwn ctf loot from chung96vn github

Usage

python config.py --name test --port 9999
./build.sh

Nếu run file 32 bit thì vào Dockerfile bỏ cmt